Årsmöte 2018

Dagordning årsmöte den 21 november 2018 för verksamhetsåret 2017/2018

§1          Fastställande av röstlängd för mötet

§2          Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt

§3          Fastställande av dagordning

§4          Val av ordförande för mötet

§5          Val av sekreterare för mötet

§6          Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet (2st)

§7          a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

              b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste

              räkenskapsåret

§8          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste               verksamhets-/räkenskapsåret

§9          Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10        Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
              – Styrelsen föreslår en höjning med 25 kr.

§11        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande               verksamhets-/räkenskapsåret

§12        Ändring av stadgarna, tillägg GDPR

§13        Val av:

              a)   3 Ledamöter för en tid på 2 år

              b)   Revisor jämte suppleant för en tid på 1 år

              e)   3 Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till                      ordförande

§14        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§15        Övriga frågor
              Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får               inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

§16        Mötet avslutas