Dagordning

Dagordning årsmöte den 26 november 2019 för verksamhetsåret 2018/2019

 • 1 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 2 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
 • 3 Fastställande av dagordning
 • 4 Val av ordförande för mötet
 • 5 Val av sekreterare för mötet
 • 6 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet (2st)
 • 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 1. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret

 • 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 • 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 10 Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
 • 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 • 12 Val av:
 1. a) Ordförande för en tid om 2 år
 2. b) 1 Ledamot (fyllnadsval) för en tid om 2 år
 3. a) 3 Ledamöter för en tid på 2 år
 4. b) Revisor jämte suppleant för en tid på 1 år
 5. e) 3 Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 • 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • 14 Övriga frågor
  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet
 • 15 Mötet avslutas