Dagordning för årsmöte  

 • 1 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 2 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
 • 3 Fastställande av dagordning
 • 4 Val av ordförande för mötet
 • 5 Val av sekreterare för mötet
 • 6 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet (2st)
 • 7
  (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  (b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 • 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 • 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 10 Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
 • 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 • 12
  (a) Val av medlemmar till styrelsen
  (b) Val av revisor jämte suppleant för en tid på 1 år
  (c) Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 • 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • 14 Övriga frågor
  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet
 • 15 Mötet avslutas