Dagordning

Dagordning årsmöte den 20 november 2017 för verksamhetsåret 2016/2017

§1          Fastställande av röstlängd för mötet

§2          Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt

§3          Fastställande av dagordning

§4          Val av ordförande för mötet

§5          Val av sekreterare för mötet

§6          Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet (2st)

§7          a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

              b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste

              räkenskapsåret

§8          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste               verksamhets-/räkenskapsåret

§9          Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10        Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
              – Styrelsen föreslår oförändrade avgifter

§11        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande               verksamhets-/räkenskapsåret

§12        Val av:
              a)   Ordförande för en tid på 2 år

              b)   2 Ledamöter för en tid på 2 år

              c)   1 ledamots förlängning till 2019

              d)   Revisor jämte suppleant för en tid på 1 år

              e)   3 Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till                      ordförande

§13        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§14        Övriga frågor
              Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får               inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

§15        Mötet avslutas